Marek Cimbálník ze studia OFICINA

By | Přednáška | No Comments

Ve čtvrtek 20. 10. Marek Cimbalník navštívil naši univerzitu a představil tvorbu studia OFICINA.

Mezi různorodý vizuální design studia OFICINA se i mimo animovanou grafiku doplněnou typografií řadí také interaktivní aplikace ať už na počítač, či mobil. Jejich úspěšné projekty také zahrnují krátké filmy, mnohdy ve spolupráci s televizí, jak slovenskou, tak českou.

Představené práce zahrnovaly vizuální styl festivalu Signal, graficky zpracované animace TV stanic Art, ST :1, :2, Film+ a také Prima COOL a ZOOM. Za projekt COOL získalo studio cenu Czech Grand Design a druhé místo na Evropském festivalu Promax BDA.

Přednáška byla velmi inspirující a poučná, děkujeme!

www.ofcn.cz

Resposible Capitalism

By | Výstava | No Comments

Ateliér Grafický design (AGD) je v souèasnosti jedním z jedenácti ateliérù Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì. Byl založen – jako první – v roce 1996 panem ak. mal. Janem Meisnerem a v tzv. nultém roèníku mìl 3 studentky. V letošním roce tedy oslavuje 20 let od svého založení, dá se øíci, že je už v dospìlém vìku. Od doby založení AGD vychoval desítky absolventù v obou stupních vysokoškolského vzdìlání (bakaláøský a magisterský) a to jak ve formì prezenèního, tak i kombinovaného studia (bylo ukonèeno v roce 2015).

Malou ukázkou z velmi obsáhlé tvorby studentù AGD je tato výstava s názvem RESPONSIBLE CAPITALISM (Zodpovìdný kapitalismus). Snaží se upozornit pomocí plakátù na zásadní problémy dnešního svìta, které spoèívají nejen v globalizaci, imigraci, drogách, váleèných konfliktech, ale také v praktické realizaci pojmu, jakým je ZODPOVÌDNÝ KAPITALISMUS. To znamená v takovém zpùsobu podnikání, který nemá na mysli pouze zisk, ale i prospìch všech lidí, kteøí se na tom podílejí (takový model provozoval v praxi ve Zlínì Tomáš Ba a). Tento projekt byl inspirován prací držitele Nobelovy ceny prof. Muhammada Yunuse. Tento profesor narozený v Bangladéši se významnì zasloužil o rozvoj pomoci tìm nejpotøebnìjším a nejchudším vrstvám obyvatelstva, zejména v Asii, ale i v jiných èástech svìta. Pøímým impulsem k tomuto zadání byla úèast vedoucího ateliéru dr Rostislava Illíka na konferenci v Praze na Žofínì v roce 2012, kterou organizovala firma Ba a, kde pan Yunus pøedstavil svou práci v této oblasti a vizi zodpovìdného kapitalismu. Poté byly v rámci školního cvièení navrženy tyto plakáty. Studenti ateliéru se pomìrnì èasto angažují v této oblasti tvorby a v minulosti získali øadu ocenìní i na mezinárodním poli (napø. soutìže Keeping Memory Alive-Holocaust, Evropa bez bariér, Migration in Europe apod).

Vzhledem k celkovému hlavnímu tématu letošního Zlín Design Week, kterým jsou PENÍZE, jsme využili možnosti prezentovat právì tuto kolekci plakátù, která má k tomuto tématu velmi blízko.

20 let ateliéru Grafický design

By | Výstava | No Comments

plakat_20let_A3

Dne 3. 3. 2016 byla slavnostní vernisáží v budově rektorátu UTB ve Zlíně zahájena bilanční retrospektivní výstava s názvem 20 LET ATELIÉRU GRAFICKÝ DESIGN. Na výstavě je k vidění celkem 40 velkoplošných panelů, které ukazují systematicko-dokumentačním způsobem výuku grafické abecedy v ateliéru. Neméně důležitou součástí výstavy jsou také ukázky spolupráce s praxí, mezioborové spolupráce v rámci fakulty, významné úspěchy studentů AGD, mezinárodní spolupráce a také ukázky prací bakalářů, magistrů a úspěšných absolventů.

Vše je doplněno ukázkami realizovaných tiskovin, knížek, publikací a katalogů. Výstavy se zúčastnilo více jak 180 návštěvníků. Významným V.I.P. hostem byl pan profesor Brody Neuenschwander, světově uznávaný kaligraf (dvorní písař britské královské rodiny), který měl na AGD workshop na téma Kaligrafie ( v AGD byl už v roce 2013). Zajímavostí bylo, že přímo na vernisáži předvedl naživo své umění přítomným návštěvníkům. Celý program oslav byl po vernisáži zakončen veselým setkáním absolventů, studentů a pozvaných hostů v budově FMK.

Prohlédněte si kompletní výstavu v PDF verzi: STÁHNOUT KATALOG VÝSTAVY