Výstava

Výstava Kaligram

By | Výstava | No Comments

Dne 21. 3. 2017 proběhla v budově Národního technického muzea v Praze vernisáž výstavy plakátů našich studentů na téma Kaligram – hra s písmem na téma technika.

Přinášíme ukázky plakátů a fotky z vernisáže. A o co přesně na výstavě šlo, Vám poví vedoucí předmětu Písmo a typografie a hlavní organizátorka projektu M. A. Lenka Baroňová:

KALIGRAM

Původní pojem kaligram označoval báseň, jejíž verše jsou uspořádány mimo tradiční řádkování a to do obrazce vyjadřujícího samotný její obsah . Fenomén kaligram je znám už od antiky, na kterou navazuje středověká tradice básní carmina figurata (lat. tvarovaná báseň). Pojem jako takový se uchytil v období avantgardy a to především v básnické tvorbě Guillauma Apollinaira, který jej používal pro svá vlastnoručně psaná díla. V českém prostředí můžeme zmínit tvorbu básní tohoto druhu u Jaroslava Seiferta a Vítězslava Nezvala.

V oblasti typografie a práce s písmem dnes chápeme kaligram jako hru se softwarovým nebo ručně kresleným  textem. Jedná se o disciplínu přitažlivou pro grafické designéry, kterým otevírá kreativní prostor pro nové možnosti sebevyjádření.

V tvorbě kaligramů můžeme rozlišit dva rozdílné tvůrčí přístupy . První způsob práce může znázorňovat různou délkou řádků a celkovým uspořádáním většího množství textu rozmanité obrysy a tvary osob, předmětů, architektury apod.

Druhý způsob tvorby kaligramů je typografické vystižení pojmu, postavy, věci, emoce atd. omezeným malým počtem liter, třeba jen pomocí jediného písmene. Celková zkratka by měla (výhradně pomocí písmen a typografických značek) vtipně vystihnout vlastnosti, charakter, význam či realitu připomínající zobrazovaný objekt.

Vystavené práce studentů Fakulty multimediálních komunikací univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jsou cíleně vytvořeny pro výstavu v Národním technickém muzeu, a proto byly už od počátku tematicky směřovány k pojmu „technika“.

M. A. Lenka Baroňová
Předmět Písmo a typografie

Gratulujeme Radoslavovi Dostálovi k úspěchu v soutěži NESCAFE AZERA

By | Výstava | No Comments

Student 4. ročníku Radoslav Dostál uspěl mezi 168 návrhy v soutěži na návrh potisku nové plechovky kávy NESCAFÉ AZERA. Gratulujeme!

Pro Azeru navrhl minimalistický design, který na první pohled působí jako abstrakce, skrývá se v něm ale motiv siluet lidí pijících kávu. Porota ocenila eleganci i vystižení tématu, návrh dobře doplňuje první dva umístěné tím, že představuje zase úplně jiný přístup.

“Návrh působí lehce a jednoduše, dobře se hodí k brandu,” shrnuje porotkyně Maria Makeeva.

Více informací zde:

http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/designeri-z-utb-a-umprum-uspeli-v-soutezi-nescafe-azera

Výstava Studentský plakát 1996–2016

By | Výstava | No Comments

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a ateliér Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy Studentský plakát, která se bude konat v úterý  29. listopadu 2016 v 17.00 hodin, v 1. podlaží budovy 14.

Výstava představí výběr prací studentů ateliéru Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přehlídka nabídne průřez tím nejlepším, co vzniklo na půdě ateliéru během dvaceti let v oblasti plakátové tvorby. Široká škála tvůrčích aktivit studentů bude prezentována na ukázkách plakátů ryze typografických, sociálně apelačních, divadelních, filmových, reklamních až po volnou tvorbu.

Kurátoři výstavy: Vít Jakubíček a Rostislav Illík

Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy: 13. 12. 2016 v 17.00 hod. 1. podlaží budovy 14.

Expozice bude přístupná do 22. ledna 2017.

Resposible Capitalism

By | Výstava | No Comments

Ateliér Grafický design (AGD) je v souèasnosti jedním z jedenácti ateliérù Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì. Byl založen – jako první – v roce 1996 panem ak. mal. Janem Meisnerem a v tzv. nultém roèníku mìl 3 studentky. V letošním roce tedy oslavuje 20 let od svého založení, dá se øíci, že je už v dospìlém vìku. Od doby založení AGD vychoval desítky absolventù v obou stupních vysokoškolského vzdìlání (bakaláøský a magisterský) a to jak ve formì prezenèního, tak i kombinovaného studia (bylo ukonèeno v roce 2015).

Malou ukázkou z velmi obsáhlé tvorby studentù AGD je tato výstava s názvem RESPONSIBLE CAPITALISM (Zodpovìdný kapitalismus). Snaží se upozornit pomocí plakátù na zásadní problémy dnešního svìta, které spoèívají nejen v globalizaci, imigraci, drogách, váleèných konfliktech, ale také v praktické realizaci pojmu, jakým je ZODPOVÌDNÝ KAPITALISMUS. To znamená v takovém zpùsobu podnikání, který nemá na mysli pouze zisk, ale i prospìch všech lidí, kteøí se na tom podílejí (takový model provozoval v praxi ve Zlínì Tomáš Ba a). Tento projekt byl inspirován prací držitele Nobelovy ceny prof. Muhammada Yunuse. Tento profesor narozený v Bangladéši se významnì zasloužil o rozvoj pomoci tìm nejpotøebnìjším a nejchudším vrstvám obyvatelstva, zejména v Asii, ale i v jiných èástech svìta. Pøímým impulsem k tomuto zadání byla úèast vedoucího ateliéru dr Rostislava Illíka na konferenci v Praze na Žofínì v roce 2012, kterou organizovala firma Ba a, kde pan Yunus pøedstavil svou práci v této oblasti a vizi zodpovìdného kapitalismu. Poté byly v rámci školního cvièení navrženy tyto plakáty. Studenti ateliéru se pomìrnì èasto angažují v této oblasti tvorby a v minulosti získali øadu ocenìní i na mezinárodním poli (napø. soutìže Keeping Memory Alive-Holocaust, Evropa bez bariér, Migration in Europe apod).

Vzhledem k celkovému hlavnímu tématu letošního Zlín Design Week, kterým jsou PENÍZE, jsme využili možnosti prezentovat právì tuto kolekci plakátù, která má k tomuto tématu velmi blízko.

20 let ateliéru Grafický design

By | Výstava | No Comments

plakat_20let_A3

Dne 3. 3. 2016 byla slavnostní vernisáží v budově rektorátu UTB ve Zlíně zahájena bilanční retrospektivní výstava s názvem 20 LET ATELIÉRU GRAFICKÝ DESIGN. Na výstavě je k vidění celkem 40 velkoplošných panelů, které ukazují systematicko-dokumentačním způsobem výuku grafické abecedy v ateliéru. Neméně důležitou součástí výstavy jsou také ukázky spolupráce s praxí, mezioborové spolupráce v rámci fakulty, významné úspěchy studentů AGD, mezinárodní spolupráce a také ukázky prací bakalářů, magistrů a úspěšných absolventů.

Vše je doplněno ukázkami realizovaných tiskovin, knížek, publikací a katalogů. Výstavy se zúčastnilo více jak 180 návštěvníků. Významným V.I.P. hostem byl pan profesor Brody Neuenschwander, světově uznávaný kaligraf (dvorní písař britské královské rodiny), který měl na AGD workshop na téma Kaligrafie ( v AGD byl už v roce 2013). Zajímavostí bylo, že přímo na vernisáži předvedl naživo své umění přítomným návštěvníkům. Celý program oslav byl po vernisáži zakončen veselým setkáním absolventů, studentů a pozvaných hostů v budově FMK.

Prohlédněte si kompletní výstavu v PDF verzi: STÁHNOUT KATALOG VÝSTAVY