Výstava

Responsible Capitalism

Ateliér Grafický design (AGD) je v souèasnosti jedním z jedenácti ateliérù Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì. Byl založen – jako první – v roce 1996 panem ak. mal. Janem Meisnerem a v tzv. nultém roèníku mìl 3 studentky. V letošním roce tedy oslavuje 20 let od svého založení, dá se øíci, že je už v dospìlém vìku. Od doby založení AGD vychoval desítky absolventù v obou stupních vysokoškolského vzdìlání (bakaláøský a magisterský) a to jak ve formì prezenèního, tak i kombinovaného studia (bylo ukonèeno v roce 2015).

Malou ukázkou z velmi obsáhlé tvorby studentù AGD je tato výstava s názvem RESPONSIBLE CAPITALISM (Zodpovìdný kapitalismus). Snaží se upozornit pomocí plakátù na zásadní problémy dnešního svìta, které spoèívají nejen v globalizaci, imigraci, drogách, váleèných konfliktech, ale také v praktické realizaci pojmu, jakým je ZODPOVÌDNÝ KAPITALISMUS. To znamená v takovém zpùsobu podnikání, který nemá na mysli pouze zisk, ale i prospìch všech lidí, kteøí se na tom podílejí (takový model provozoval v praxi ve Zlínì Tomáš Ba a). Tento projekt byl inspirován prací držitele Nobelovy ceny prof. Muhammada Yunuse. Tento profesor narozený v Bangladéši se významnì zasloužil o rozvoj pomoci tìm nejpotøebnìjším a nejchudším vrstvám obyvatelstva, zejména v Asii, ale i v jiných èástech svìta. Pøímým impulsem k tomuto zadání byla úèast vedoucího ateliéru dr Rostislava Illíka na konferenci v Praze na Žofínì v roce 2012, kterou organizovala firma Ba a, kde pan Yunus pøedstavil svou práci v této oblasti a vizi zodpovìdného kapitalismu. Poté byly v rámci školního cvièení navrženy tyto plakáty. Studenti ateliéru se pomìrnì èasto angažují v této oblasti tvorby a v minulosti získali øadu ocenìní i na mezinárodním poli (napø. soutìže Keeping Memory Alive-Holocaust, Evropa bez bariér, Migration in Europe apod).

Vzhledem k celkovému hlavnímu tématu letošního Zlín Design Week, kterým jsou PENÍZE, jsme využili možnosti prezentovat právì tuto kolekci plakátù, která má k tomuto tématu velmi blízko.

Leave a Reply